Przejdź do map portalu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Zadania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru

Pracą Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Geodeta Miasta jako geodeta powiatowy,
przy pomocy którego prezydent miasta wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Referat realizuje zadania służby geodezyjnej i kartograficznej - prowadzi:

 • miejski zasób geodezyjny i kartograficzny
 • ewidencję gruntów i budynków
 • gleboznawczą klasyfikację gruntów
 • ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • powiatowe bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie
 • postępowania w sprawach o podział i rozgraniczenie nieruchomości
 • ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazw ulic i placów.

Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrażanie katastru,
 2. prowadzenie Miejskiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję kierownika ośrodka,
 3. prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
 4. prowadzenie mapy zasadniczej,
 5. zatwierdzanie projektów osnów w zakresie osnów szczegółowych, prowadzenie osnów geodezyjnych,
 6. zakładanie osnów szczegółowych, mapy zasadniczej i aktualizacja mapy,
 7. prowadzenie ewidencji gruntów, budynków, lokali i gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
 8. koordynowanie i uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach prowadzenia Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję przewodniczcego ZUDP, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 9. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oraz numeracji porządkowej nieruchomości
 10. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych,
 11. rejestracja, sprawowanie nadzoru oraz administrowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 12. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
 13. prowadzenie całości spraw z zakresu podziałów i rozgraniczenie nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, scalania i wymiany gruntów,
 14. koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
 15. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych
 16. prowadzenie spraw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym



2. Schemat organizacyjny Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru